AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI

İSTANBUL CAMİİ İBADETE AÇILMAK ÜZERE!

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olarak yaklaşık 2005-2006 yıllarından beri Afrika ile özellikle de Burkina Faso ile yakından ilgileniyor; oradaki Müslüman kardeşlerimize “partner kuruluşlarımız vasıtasıyla” birçok alanda destek olmaya çalışıyoruz.

Devamını oku...

SMS ile Bağış

AFRİKA, GAZZE veya SURIYE YAZ 4832'YE SMS GÖNDER

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Afrikalı ve Suriyeli Kardeşlerimize yardımda bulunmaya devam ediyor.

4832’ye AFRİKA, SURIYE veya GAZZE  yazıp kısa mesaj göndererek siz de 5 TL bağışta bulunabilirsiniz.

SMS kampanyası Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un tüm faturalı hatları ile Türk Telekom ve Türkcell'in kontörlü hatları için geçerlidir.

Not: Gönderilen bağışlardan operatörler hiçbir kesinti yapmamaktadır. Vodefone kendi tarifelerine göre 2 sms ücreti almaktadır.

HÜDAYİ VAKFI TÜM HABERLER

Kurban Bağış Klavuzu

YURTDIŞI KURBAN BAĞIŞI YAPMA ŞEKİLLERİ

Vakfımıza aşağıdaki yollardan yurtdışı kurban bağışında bulunabilirsiniz.

a) Vakıf merkezimizde bizzat gelerek makbuz karşılığı ödeme yapmak suretiyle

b) Banka üzerinden vakfımız hesaplarına bedeli yatırılıp, dekont açıklamasına Yurtdışı Kurban yazdırılması suretiyle;

c) Vakfımız hesap numaralarına havale yapılıp dekont açıklamasına Yurtdışı Kurban yazılması suretiyle;

d) Vakfımız hesap numaralarına eft yapılıp, daha sonra telefonla bilgi verilmesi suretiyle;

e) Pttbank Üsküdar şubesi 5734726 no’lu posta çeki hesabımıza bedeli yatırılıp, dekont açıklamasına Yurtdışı Kurban yazılması suretiyle;

f) Web sitemiz üzerinden kredi kartıyla online Yurtdışı Kurban bağışında bulunulabilir. Tıklayınız..

g) Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Vakıf Bank ve Türkiye Finanas  bankalarında kişisel hesapları olan bağışçılarımız, bu bankaların internet şubeleri üzerinden Bağış İşlemleri menüsünü kullanarak, vakfımızın online tahsilat ekranı aracılığıyla Yurtdışı Kurban bağışında bulunabilirler.

Not 1: Eft ile yapılan gönderimlerde, ülkemizdeki bankacılık sisteminin teknik altyapısından kaynaklı, dekont açıklamasına Yurtdışı Kurban yazılsa dahi bu bilgi bize ulaşmamaktadır. Bu sebepten Eft ile Yurtdışı Kurban bağışında bulunan bağışçılarımızın, Eft işlemini gerçekleştirdikten sonra vakfımızın Yurtdışı Kurban birimini telefonla bilgilendirmesi gerekmektedir. (0216 428 39 60 Dahili 250)

Not 2 : Bankalar ya da ptt üzerinden yapılan bağışlarda da,  dekont açıklamasına ‘’Yurtdışı Kurban’’  ibaresinin yazılmasının unutulması veya yazdırılamaması durumunda  Yurtdışı Kurban birimimizin telefonla bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Not 3 : Bağışçılarımıza kurbanlarının nerede kesildiğine dair bilgilendirme kısa mesajla yapıldığından, dekont açıklamasına cep telefonu bilgilerini de not ettirmelerini önemle rica ederiz.

GIDA BANKACILIĞI

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yöneliktir…

Gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda, giyim, temizlik, yakacak malzeme bağışları gider olarak yıllık kurum kazancından indirilebiliyor.

I. Gıda Bankacılığının Amaç ve Kapsamı:

 Gıda Bankacılığı yoksul vatandaşlar ile ihtiyaç fazlası gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri bulunan üretici, lokanta, market, otel v.b. gerçek ve tüzel kişiler arasında köprü oluşturmayı amaçlayan ve israfı önleme yanında sosyal adaleti sağlamayı da amaç edinen bir sistemdir. Bu sistemde gıda bankacılığı yapan ve kar amacı gütmeyen vakıf ve dernek aracı işlevini görerek gıda ürünlerinin ihtiyacı olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır.

II. Gıda Bankacılığının Kanuni düzenlemeleri:

 5035 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunun 40. ve 89. maddelerinde, Katma Değer Vergisi Kanununun ise 17. maddesinde yapılan değişiklerle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çercevesinde gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedellerinin gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin Katma Değer Vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemeler; 21.03.2004 tarih ve 25409 sayılı Resmi Gazetede 251 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde detaylı bilgiler verilmiştir.

Bunlar:
1. Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışının dernek veya vakıflara yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak yardımların yukarıda belirtilen maddeler kapsamında yapılmış bağış olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
2. Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
3. 5281 sayılı Kanunla (43’üncü madde 8/a bendi) Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesine 5035 sayılı Kanun’la eklenen 10. bendindeki;
“Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedeli ” ibaresinin “Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli” şeklinde değiştirilmesi suretiyle, 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere, anılan kurumlara bağışlanacak temizlik, giyim ve yakacak maddeleri de kapsama alınmış ve bunların maliyet bedellerinin de gelir vergisi matrahının hesaplanması sırasında hasılattan indirilmesi veya yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılmasına izin verilmiştir.
Yine aynı Kanun’la (43. madde 14/a bendi), Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 2 numaralı fıkrasında (b bendi) yapılan değişiklikle de, uygulama kapsamına yeni alınan temizlik, giyecek ve yakacak maddelerin teslimleri, katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
4- Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir.
5- Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.
6 Bağışlarda mutlaka fatura tanzim edilecek ve ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenecektir.
7- Bağışlanan mallara ilişkin ayrıntılı bilgileri eksiksiz olarak düzenlenen fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir.
8- Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılacaktır.
9- Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yazılması zorunludur.
10- Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini verecektir.
11-Ticari faaliyette uğraşanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir.
12-Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğini taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmeyecektir.

“Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağladığı vergisel avantajlar”
1- Ticari işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
2- Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanununun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7. satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.
Aynı Kanunun 30/a ve 32. maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin 20. Satırına dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.
3- Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır
 
Uygulama Nasıl Olacak?
Misal:
Elinde 1 Ton Unu (Makarna, pirinç, bulgur, vs.) bulunan ve bunu Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na bağışlamak suretiyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını isteyen firma sırasıyla şu işlemleri yapacaktır.
1- Bağışlayacağı mala ait faturayı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı adına ve KDV siz olarak bağışlayacağı mala ait maliyet bedelini yazarak tanzim edecektir.
2- Faturanın üzerine “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” İbaresinin yazılması kanuni zorunluluktur.
3-  Bağışladığı gıdanın taşınması ile ilgili olarak sevk irsaliyesi düzenleyecektir.
4- Gıda Bankacılığı kapsamında olan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da firma adına bağışlanan malla ilgili Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenleyerek firmaya verecektir.  
5- Bağışı yapan firma vakıf tarafından düzenlenen Ayni Bağış Makbuzu malın edimi ile ilgili belgeyi saklamak zorundadır.
6- Firma bağışladığı bu mallarla ilgili maliyeti yılsonunda beyan edeceği gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirebilecektir.

Vakfımıza Bakanlar Kurulu’nun 16. 12. 2011 Tarih ve 2011/2614 Sayılı Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınmıştır.
Çamlıca (Merkez): Küçükçamlıca Mahallesi Çilehane Yolu Caddesi No: 12 Posta Kodu: 34696
Üsküdar-İSTANBUL Tel: 0216 428 39 60 Faks: 0 216 327 75 83

Üsküdar: Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. Cami İçi No:1 Posta Kodu: 34672
Üsküdar-İSTANBUL Tel: 0216 341 05 97 Faks: 0 216 341 24 31

Aziz Mahmûd Hüdayi Vakfını Takip Et

   

Albaraka Merkez Şubesi:
Kuveyt Türk Üsküdar Şubesi:
Vakıfbank Üsküdar Şubesi:
PTT BANK Üsküdar Şubesi:

Hesap No : 35000181-32
Hesap No : 1001261-3   
Hesap No : 00158007284962409
Hesap No : 5734726

IBAN Numarası : TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32
IBAN Numarası : TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03
IBAN Numarası : TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09 

www.hudayivakfi.org.tr
Web Tasarım: İLAM Bilişim- S. Kaya

KT Bank AG:   IBAN: DE57502345003415410001   Swift: KTAGDEFFXXX